Избрани проекти за поддршка од Програмата за Мали Грантови во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население

Повикот од Програмата за Мали Грантови објавен во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“, беше затворен на 15 април, 2018 год. Навремено беа доставени вкупно 44 проектни апликаци кои опфатија 88 граѓански организации кои работат во областа на руралниот развој.

По спроведената административна и квалитативна проверка на проектните апликации, тимот за евалуација ги селектираше највисоко рангираните 10 проекти кои ќе добијат финансиска поддршка од Програмата за мали грантови. Планираните активности во рамки на овие проектни иницијативи ќе бидат спроведени најдоцна до 31 декемви 2018 год. За реализација на 10-те селектирани проектни иницијативи, ќе бидат издвоени вкупно 3.684.000 денари од буџетот на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“.

Им честитаме на селектираните апликанти:

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook