Горица Преспа

Назив на организацијата ЗГ „ Горица Преспа “
Адреса С. Подмочани, Ресен
Одговорно лице Јоне Ефтимовски
Тел.
Мобилен тел. 075/ 985 313
e-mail на организацијата goricaprespa@yahoo.com
Број на членови на организацијата 15
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Заштита и промоција на културното наследтсво со посебен акцент на заштита на традиционалните носии.

Цели на организацијата се:

  • заштита на културното наследство – народните носии
  • промоција на културно наследство
  • учество на меѓународни и државни саеми, презентаци и сл настани

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook