Движење за околината „Молика“

http://nizepole.com/en/index.html

Назив на организацијата Движење за околината МОЛИКА – ДОМ Битола
Адреса Поштенски Фах 17, 7 000 Битола
Одговорно лице Петар Андонов
Тел. /
Мобилен тел. 070 547-281
e-mail на организацијата molika@t-home.mk
Број на членови на организацијата 40 активни членови во организацијата
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
  • Визија

Одржлив развој со цел зачувување на природната вредност на животната средина

  • Мисија

Заштита и унапредување на животната средина и природата и рурален развој

  • Цели

Подобрување на условите во областа на животната средина во руралните средини

  • Активности

Превземање соодветни активности заради заштита и унапредување на животната средина и природата, здравството и одржлив рурален развој

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook