Рурал Визија – Битола

Назив на организацијата РУРАЛ ВИЗИЈА
Адреса Ул Митре Врчковски Бр.27

7000 Битола

Одговорно лице Магдалена Јошевска
Тел.
Мобилен тел. 076/57 07 90
e-mail на организацијата Rural_vizija@yahoo.com
Web страна на организацијата
Број на членови на организацијата 10
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружение за промоција и интеграција на нови идеи од областа на аграрот, сточарството благосостојбата на животните како и економијата и образованието ,одржливиот развој во руралните подрачја .

Промоција на традицијата, кулурата и историјата преку меѓусебни контаксти со другите агросточарски и рурални подрачја во нашата држава и странство.;

Зајакнување на капацитетите за производство во руралните и останатите подрачја преку изведување на разни обуки и тренинзи.

Здружение за промоција и интеграција на нови идеи од областа на аграрот, сточарството благосостојбата на животните како и економијата и образованието ,одржливиот развој во руралните подрачја .

Промоција на традицијата, кулурата и историјата преку меѓусебни контаксти со другите агросточарски и рурални подрачја во нашата држава и странство.;

Зајакнување на капацитетите за производство во руралните и останатите подрачја преку изведување на разни обуки и тренинзи.

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook