Центар за култура и информации „Равен“

Назив на организацијата Центар за култура и инфирмации „Равен“
Адреса Индустриска бб 2326 Пехчево
Одговорно лице Маноил Стефановски
Тел. 033/441-865
Мобилен тел. 070/686-233, 075/700-090
e-mail на организацијата ckiraven@yahoo.com
Број на членови на организацијата 57
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Мисија на организацијатаЗаштита и презентација на духовната и матерјалната култура. Негување на културното богатство и традициите,со задоволување и остварување на поширок општествен интерес,преку стручна,научна и друга помош од областа на материјалната и духовна култура, одржлив човеков развој и неформално образование.

Визија

Подобрување на животот на граганите во областа на матерјалното и духовното богатство. Подигање на јавната свест за глобалните еколошки прешања и промена на јавното однесување. Организирање на настани од областа на културата. Едукација на населението.

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook