Центар за одржливост и напредна едукација

http://www.csae.mk/

Назив на организацијата Центар за одржливост и напредна едукација
Адреса Арон Ароести 17, Битола
Одговорно лице Гордана Мишевска
Тел. 047 524 442
Мобилен тел. 070 700 237
e-mail на организацијата info@csae.mk
Web страна на организацијата www.csae.mk
Број на членови на организацијата 26
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Центар за одржливост и напредна едукација е здружение формирано врз основа на слободна соработка на граѓаните за остварување на своите интереси и уверувања дека само преку напредна едукација и разбирање на нашата планета може да стане подобро место за живот на слободни поединци, кои се грижат за остатокот од светот.

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook