Центар за одржливо земјоделство и рурален развој – ЦЕСАРД

Назив на организацијата Центар за одржливо земјоделство и рурален развој

ЦЕСАРД

Официјално лого на организацијата  

Адреса  

Ул.101, Бр.б.б., с. Шипковица, Тетово

Одговорно лице  

Арбен Халили

Тел.
Мобилен тел. 070.482 – 517
e-mail на организацијата cesard_te@hotmail.com
Web страна на организацијата
Број на членови на организацијата 17
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) CESARD е непрофитна организација која иам за цел да придонесе  во подобрувањето  на условите за делување во агро-секторот, со посебен акцент на северо-западниот дел на земјата.

Главна цел е да влијае во подобрувањето нa конкуренцијата во аграрниоt сектор во согласност  со практиките и европските стандарди  како и подобрување на економскиот  и  социалниот живот  на руралните средини

 

Мисиа на здружението ЦЕСАРД е да влијае во подобрување на конкурентноста на земјоделството согласно европските практики и стандарди како и подобрување на економскиот и социјалниот живот во руралните средини

 

Цели и активности на Цесард:

 

v  Ќе заземе и подржи инициативи за развој на земјоделството и руралниот развој;

v  Ке лобира и претставува интересите на своите членови, во насока на подобрување на развојот на земјоделството како и руралниот развој;

v  Ке овозможи промовирање и подршка за прилагодување на Заеднишката земјоделска политика  на ЕУ (ЗЗП) во нашата земја, со фокус на  на аплицирање на добрите земјоделски практики;

v  Здружението ке подржи, иницира и имплементира политики и мерки од (“Green growth”)  како димензија на економски развој кој се фокусира во чувањето на животната средина и социалниот живот во општеството.

v  Здружението има како основна цел фокусот на маргинализираните групи во земјоделството и руралнито развој како што се младите и жените на руралните средини;

v  Здружението ќе соработува и ќе се поврзува со здруженија од истото поле на дејствување од земјата, регионот, но вклучувајки и меѓународна соработка од полето на земјоделството и руралниот развој;

v  Здружението ке организира  различни обуки, манифестации, средби на локално и национално ниво во полето на земјоделството и руралниот развој.

 

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook