5. projektit: Përforcimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për arritjen e nivelit më të lartë të qëndrueshmërisë dhe fuqisë së përfaqësimit

Titulli i projektit: Përforcimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për arritjen e  nivelit më të lartë të qëndrueshmërisë dhe fuqisë së përfaqësimit Bartës i aplikacionit: Shoqata e Prodhuesve të Llojeve Kopshtare dhe Luleve  “HORTI EKO” Strumicë Partner: Shoqata...

6. projektit: SHËRBIM + – Përforcimi financiar i organizatave lokale rurale me anë të ngritjes së kapaciteteve të tyre për furnizimin e shërbimeve të paguara të anëtarësisë

Titulli i projektit: SHËRBIM + – Përforcimi financiar i organizatave lokale rurale me anë të ngritjes së kapaciteteve të tyre për furnizimin e shërbimeve të paguara të anëtarësisë Bartës i aplikacionit: Qendra për Qëndrueshmëri dhe Edukim të Avancuar Manastir...