За Нас

Мисија

Подобрување на условите за живеење во руралните области во Република Македонија преку изградба на капацитетите на руралното општество, по пат на поврзување во мрежа.