ЛАГ – од локална иницијатива до водечки концепт за развој на руралните заедници

На 4 ноември, во Штип, Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ) го организираше настанот „ЛАГ – од локална иницијатива до водечки концепт за развој на руралните заедници“ со цел да претстави 4 иницијативи за формирање на Локални акциски групи...

Посета на ЕЛАРД во Македонија

На 26 и 27 мај, претседателот на Европската ЛЕАДЕР асоцијација за рурален развој – ЕЛАРД, г-ѓа Кристина Таметс, ја посети Македонија заедно со двајца претставници на Националната мрежа за рурален развој на Естонија и Министерството за рурален развој на Естонија....

Запознавање со карактеристиките на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот

По првичните промоции на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Дојран и Штип, Мрежата за рурален развој започна да организира работилници за подетално запознавање со ЛЕАДЕР методологијата и нејзините седум карактеристики: стратегија за локален развој заснована на територија; пристап...

Промоција на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во источниот плански регион на Р. Македонија

На 22 февруари, во Штип, беше промовиран ЕУ ЛЕАДЕР пристапот, пред повеќе од 30 претставници на локалната самоуправа, граѓанскиот и бизнис секторот од источниот плански регион на Р. Македонија. Мрежата за рурален развој (МРР на РМ) заедно со Центарот за развој на...

Промоција на EU LEADER пристапот во југоисточниот плански регион на Р. Македонија

На 18 февруари, во хотелот Романтик, Дојран, Мрежата за рурален развој (МРР на РМ) заедно со Центарот за развој на југоисточниот плански регион (ЦРЈИПР), одржа информативна работилница, на која ги презентираше активностите поврзани со EU LEADER пристапот и даде осврт...

Ден на Локалната акциска група Беласица – Огражден

Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ) во текот на изминатата година спроведе активности за пилотирање на ЛЕАДЕР пристапот во Југоисточниот плански регион. ЛЕАДЕР пристапот, како една од мерките на ИПАРД, промовира соработка помеѓу јавниот,...