1. проект: Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница

Назив на проектот: Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница Носител на апликацијата: Рурална Kоалиција Куманово Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13               Цели на проектот:...

2. проект: Доживотно учење за Рурален развој

Назив на проектот: Доживотно учење за Рурален развој Носител на апликацијата: Здружение за унапредување и развој на образованието на возрасни seМрежа за доживотно учење Тетово Партнер: Здружение за рурален развој Локална Акциона Група  ЛАГ Скардус, Јегуновце Цели на...

3. проект: Преку заеднички пристапи застапување до успешен бизнис за земјоделци во Липково и Старо нагоричане

Назив на проектот:  Преку заеднички пристапи застапување до успешен бизнис за земјоделци во Липково и Старо нагоричане Носител на апликацијата: Мултиетничко и невладино женско здружение – Линда Куманово  Партнер: Фондација за развој на мали и средни претпријатија...

4. проект: Туристички Е-Портал на руралните подрачја од Североисточен регион

Назив на проектот: Туристички Е-Портал на руралните подрачја од Североисточен регион Носител на апликацијата: Здружение за заштита на животната средина културно – историските знаменитости и човековото здравје ИЗВОР Кратово Партнеseр: Здружение ЕКОКРАТЕР КРАТОВО...

5. проект: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации заради постигнување повисоко ниво на одржливост и репрезентативна моќ

Назив на проектот: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации заради постигнување повисоко ниво на одржливост и репрезентативна моќ Носител на апликацијата: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови  “ХОРТИ ЕКО”, Струмица Партнер: Здружение...

6. проект: УСЛУГА+ Финансиско зајакнување на локалните рурални организации преку зголемување на нивните капацитети за испорака на наплатливи услуги кон членството

Назив на проектот: УСЛУГА+ Финансиско зајакнување на локалните рурални организации преку зголемување на нивните капацитети за испорака на наплатливи услуги кон членството Носител на апликацијата: Центар за одржливост и напредна едукација Битола Партнер: Здружение за...