Реализирана обука за мобилизација на фондови

Реализирана обука за мобилизација на фондови

По извршената анализа за потребите на Локалните акциски групи за обуки и менторство за градење на нивните капацитети, како една од приоритетните беше избрана обука за мобилизација на фондови. За таа цел, на 15 јули 2022 година во Кочани беше организирана ваква обука...