Промоција на EU LEADER пристапот во југоисточниот плански регион на Р. Македонија

На 18 февруари, во хотелот Романтик, Дојран, Мрежата за рурален развој (МРР на РМ) заедно со Центарот за развој на југоисточниот плански регион (ЦРЈИПР), одржа информативна работилница, на која ги презентираше активностите поврзани со EU LEADER пристапот и даде осврт...

УСАИД им помага на земјоделците да ги намалат негативните ефекти од климатските промени

На 21 декември, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени презентираше сеопфатен извештај за наодите добиени од тригодишното тестирање на различни ефикасни и воедно исплатливи практики што ќе им помогнат на земјоделците да ја намалат...

Презентација на појдовни мерења во областа на сточарството

По презентацијата на појдовните мерења во сточарството, одржана во Битола, која помина со бројна посетеност од сточари и советници на АПРЗ од западниот дел на Македонија, Мрежата за рурален развој на РМ, на 10 декември, организираше уште една ваква презентација, овој...

Презентација на појдовни мерења во областа на сточарството

На 3 декември во Битола, Мрежата за Рурален развој на РМ преку проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени ги презентираше појдовните мерења за влијанието на топлотниот удар врз млечноста на кравите. Проф. д-р Методија Трајчев од...

Климата се менува, од нас зависи.

Денес, во Боговиње, децата од шест општински училишта, низ многу забава и игра, учеа за штетните последици од климатските промени и како да се намалат негативните ефекти врз локалната средина. Настанот беше организиран во рамки на кампањата „Климата се менува, од нас...

Ден на Локалната акциска група Беласица – Огражден

Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ) во текот на изминатата година спроведе активности за пилотирање на ЛЕАДЕР пристапот во Југоисточниот плански регион. ЛЕАДЕР пристапот, како една од мерките на ИПАРД, промовира соработка помеѓу јавниот,...