Округла маса: “Влијанието на климатските промени врз пчеларството”

Мрежа за рурален развој во Република Македонија Проект на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени   Округла маса: “Влијанието на климатските промени врз пчеларството” 6-ти декември, 2016 Мрежата за за рурален развој во Република...

Информирање на јавноста за болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата

Заради појавата на болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата, Мрежата за рурален развој на РМ, во рамки на проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени, започна со организирање на работилници за едуцирање на сите засегнати страни во врска со...

Запознавање со карактеристиките на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот

По првичните промоции на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Дојран и Штип, Мрежата за рурален развој започна да организира работилници за подетално запознавање со ЛЕАДЕР методологијата и нејзините седум карактеристики: стратегија за локален развој заснована на територија; пристап...

Одржана работилница за градење на капацитетите за ЛЕАДЕР пристапот

На 27 април, во Делчево, Мрежата за рурален развој во Република Македонија ја организираше третата работилница  во рамки на процесот на запознавање на чинителите со ЛЕАДЕР пристапот и градење на нивните капацитети за оваа идна ИПАРД мерка во Република Македонија....

МРР продолжува со спроведувањето активности согласно со ЛЕАДЕР пристапот

Во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, Мрежата за рурален развој на Република Македонија реализираше низа на активности поврзани со промоција на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во 4 општини од југоисточниот плански регион и тоа:...

Претставување на LEADER – принципите во Источниот плански регион

Во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, Мрежата за рурален развој на Република Македонија продолжува со спроведување на ЛЕАДЕР пристапот во Источниот плански регион преку јакнење на капацитетите на сите чинители од...