Заштитни појаси како мерка за намалување на ерозија на почва

На 15 декември, во близина на Тиквешкото езеро, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени постави заштитен појас од садници со цел да ја намали ерозијата на почвата. Околу 30 ученици од Средното општинско земјоделско шумарско училиште...

Како да се намали негативното влијание од климатските промени во земјоделството

На 17 септември, на Земјоделскиот институт, во општина Бутел, скопско, проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени пред околу 40 земјоделци и советници на АПРЗ (Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството), ги презентираше...
Теренска работилница во овоштарник во с. Младо Нагоричане

Теренска работилница во овоштарник во с. Младо Нагоричане

Во рамките на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени на 3 септември, во селото Младо Нагоричане, беше организирана теренска работилница. Настанот се одржа во овоштарник со круши каде проектот вршеше тестирање на различни техники и...

Теренска работилница во Младо Нагоричане

На 23 август во овоштарник со круши, во Младо Нагоричане, кумановско, Мрежата за рурален развој организираше теренска работилница во рамки на активностите на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Спроведувајќи кампањи за...

Практична обука за Т-систем на кроење, спроведена на лозје во Неготино

На 6ти март, 2013, на насад со винови лози во Неготино, експертите вклучени во проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, извршија демонстрација на Т-систем на кроење на винова лоза. Ваквиот систем на одгледување односно кроење...

Аплицирање на Trichoderma harzianum на семе од домат, краставица

За намалување на негативниот ефект од намалувањето на врнежите во текот на 2012 год. испитувано е влијанието на габата Trichoderma harzianum врз порастот на коренот и зголемувањето на неговата смукателна моќ. Притоа е утврдено видно зголемување на кореновата маса кај...