ЗА НАС

СТРАТЕГИЈА

Стратегијата за развој на Мрежата за рурален развој (МРР), за периодот 2019 –  2022, претставува водич што ќе ја насочи организацијата кон нејзиното дејствување во следниот период. Целта на стратегијата е земајќи ги предвид моменталните потреби и потенцијали за развој во опкружувањето, да ги идентификува можностите и приоритетите за дејствување и развој на организацијта, преку кои би се поттикале и поддржале потребите и интересите на руралното население во Република Македонија.

Прочитај Повеќе…

Институционална поддршка на МРР и незјините членки

Шведската организација за развој WeEffect  преку проектот „Институционална поддршка на МРР и незјините членки“, го гради капацитетот на МРР и нејзините рурални членки, жени и мажи, да биде важен придонес во демократските процеси на партиципативно ориентирано управување, граѓанско ангажирање и прилагодување кон предизвиците на интеграцијата во ЕУ.

Прочитај повеќе…

Мрежа за рурален развој
на Република Македонија

ТЕМАТСКИ ГРУПИ

Конкурентни рурални области

  • Земјоделство и храна
  • Претприемништво
  • Паметни села
  • Рурален туризам и културно наследство

Зелена економија

  • Животна средина и ефикасно управување со природни ресурси
  • Прилагодување и ублажување кон климатските промени

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Застапување и лобирање за зелена економија 
Балканска мрежа за рурален развој 

Институционална поддршка на МРР на РМ и нејзините членови

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Адаптација на земјоделството кон климатските промени

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ

RuralNet

Office Address:
ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje

9 + 8 =