Проекти на МРР

Институционална поддршка на МРР на РМ и нејзините членови

1.  Наслов на проектот:  Младите и природата- партнери за иднината

Носител на апликацијата:

Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ – Пехчево

Партнер:
Еколошко Друштво Солза  – Пехчево

Цели на проектот:  обезбедување на предуслови за одржливо користење на природните ресурси, намалување на загадувањето преку едукација и подигање на свеста за значењето на животната средина и биолошката разновидност.

2.  Наслов на проектот: Од органски отпад до здрава храна

Носител на апликацијата:
Здружение на граѓани ЕКОВИТА

Партнер:
Здружение за заштита на природата од загадување Чиста вода – Здрава Храна, Дебар

Цел на проектот: поттикнување на младите, од руралните села за започнување на економски активности, и преку искористување на природата добивање на квалитетен земјоделски производ.

3.     Наслов на проектот: Поттикнување на младински иницијативи во рурални средини

Носител на апликацијата:
Фондација за локален развој и развој на информатички технологии (ФЛОРИТ),

Партнер:
Здружение КРУНА ПЛУС

Цел на проектот:
поттикнување на младински активизам во руралните средини како мерка за економска диверзификација.

4.  Наслов на проектот: Кампања за заштита и унапредување на животната и работна средина во земјоделството

Носител на апликацијата:
Здружение на производители на градинарски и цвеќарски производи Хорти Еко

Партнер:
Здружение Локална Акциона Група Беласица Огражден

Цел на проектот: намалување на штетното влијание на земјоделството врз животната средина и спречување на нерационалната употреба на главните природни ресурси.

5.  Наслов на проектот: Промоција на концептот ЛИДЕР

Носител на апликацијата:
Здружение за рурален развој Локална Акциска Група Пијанец-Малеш

Партнер:
Центар за локален развој ЦЕЛОР

Цел на проектот: промоција на ЛИДЕР мерката и афирмација на ЛАГ овите во регионот преку активности и мерки кои се дел од ЛАГ и ЛИДЕР во Европската Унија, промовирање на заедничка соработка, зајакнување на свеста за важноста на руралните области за развојот и промоција на потенцијалите на руралните област, како дел од ЛИДЕР принципот и доближување на значењето на Локалните акциони групи за подобрување на квалитетот на живеење.

6.  Наслов на проектот: Промовирање на културните и природните вредности во руралните средини.

Носител на апликацијата:
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Плачковица

Партнер:
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Бојмија

Цел на проектот:
промовирање и застапување на ЛИДЕР пристапот во Република Северна Македонија

7.     Наслов на проектот: ЖАЛФИЈА – ЛЕК ЗА ВЕК

Носител на апликацијата:
Движење за околината МОЛИКА – ДОМ Битола

Партнер:
Еколошко здружение Кладенец

Цел на проектот: да се поттикнат земјоделски стопанства од Пелагонискиот и Малешевскиот регион, за култивирање на жалфијата, преку организирање на инфо средби со кои ќе се истакнат придобивките од одгледувањето на овој вид лековито и ароматично растение, со акцентирање на економскиот бенефит преку продажбата и пласирањето до крајните производители.

8.  Наслов на проектот: Рурални жени за рурален развој

Носител на апликацијата:
Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА плус

Партнер:
Организација на жени ВИЗИЈА

Цел на проектот: подигнување на свеста на локалната зедница за важноста на родовота еднаквост, како и да се обезбеди поддршка на руралните жени во делот на производство и вклучување на пазарот на трудот, Преда Плус и Визија ќе реализираат активности за промоција на родовата еднаквост, подобрување на статусот на жените и нивниот капацитет за донесување одлуки на сите нивоа и во сите сфери во животот како фактор за постигнување на одржлив рурален развој.

9.  Наслов на проектот: Активни жени во руралните средини – активно придонесуваат кон развојот на локалната заедница

Носител на апликацијата:
Рурална коалиција

Партнер:
Здружение на жени фармери Моја фарма

Цел на проектот: жените од руралните средини да станат рамноправни активни чинители во унапредување на семејното земјоделско стопанство и економскиот развој на локалната заедница.

10. Наслов на проектот: Креирање на локална стратегија за промоција и заштита на природните ресурси на Сарај – Матка

Носител на апликација:
ЗИП Институт

Партнер:
Центар за одржливо земјоделство и рурален развој

Цел на проектот:
идентификување на сите познати туристички потенцијали на Сарај, влијание на свеста за значењето на туристичките локалитети генерално, туристичката понуда кон граѓаните и локалното население од една страна, и локалните власти и нивната улога во овие процеси од друга страна.