Проекти на МРР

Институционална поддршка на МРР на РМ и нејзините членови

Тематски групи на Мрежата за рурален развој на Република Македонија

Тематската работа на МРР претставува примена на пристапот од долу на горе во пракса каде што своите ставови во однос на руралниот развој МРР ги гради преку целосно вклучување на своите членки и други релевантни чинители од руралните средини за да ги постигне своите...

Прочитај повеќе...

Состанок на тематската група на МРР за Социјална вклученост – Рурална младина

На 26 октомври, во Скопје, беше организиран состанок на тематската група на МРР за Социјална вклученост, подгрупата за Рурална младина. Дваесеттина претставници на граѓанските организации - членки на МРР на СМ, дискутираа за можностите за вработување на младите во...

Прочитај повеќе...

Одбележан Меѓународниот ден на жената од руралната средина

Меѓународниот ден на жената од руралната средина – 15-ти октомври, годинава беше одбележан со настан во Демир Капија, кој го организираше Националната федерација на фармери (НФФ) и Мрежата за рурален развој (МРР) со поддршка на Шведската организација за развој We...

Прочитај повеќе...

Годишно собрание

Годишното собрание на Мрежата за рурален развој на Северна Македонија се одржа во Дојран на 3 септември. Некои од најактивните членови на МРР кои се собраа на Собранието, беа информирани за тековните и планираните активности и иницијативи на Мрежата насочени кон...

Прочитај повеќе...

1.  Наслов на проектот:  Младите и природата- партнери за иднината

Носител на апликацијата:

Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ – Пехчево

Партнер:
Еколошко Друштво Солза  – Пехчево

Цели на проектот:  обезбедување на предуслови за одржливо користење на природните ресурси, намалување на загадувањето преку едукација и подигање на свеста за значењето на животната средина и биолошката разновидност.

2.  Наслов на проектот: Од органски отпад до здрава храна

Носител на апликацијата:
Здружение на граѓани ЕКОВИТА

Партнер:
Здружение за заштита на природата од загадување Чиста вода – Здрава Храна, Дебар

Цел на проектот: поттикнување на младите, од руралните села за започнување на економски активности, и преку искористување на природата добивање на квалитетен земјоделски производ.

3.     Наслов на проектот: Поттикнување на младински иницијативи во рурални средини

Носител на апликацијата:
Фондација за локален развој и развој на информатички технологии (ФЛОРИТ),

Партнер:
Здружение КРУНА ПЛУС

Цел на проектот:
поттикнување на младински активизам во руралните средини како мерка за економска диверзификација.

4.  Наслов на проектот: Кампања за заштита и унапредување на животната и работна средина во земјоделството

Носител на апликацијата:
Здружение на производители на градинарски и цвеќарски производи Хорти Еко

Партнер:
Здружение Локална Акциона Група Беласица Огражден

Цел на проектот: намалување на штетното влијание на земјоделството врз животната средина и спречување на нерационалната употреба на главните природни ресурси.

5.  Наслов на проектот: Промоција на концептот ЛИДЕР

Носител на апликацијата:
Здружение за рурален развој Локална Акциска Група Пијанец-Малеш

Партнер:
Центар за локален развој ЦЕЛОР

Цел на проектот: промоција на ЛИДЕР мерката и афирмација на ЛАГ овите во регионот преку активности и мерки кои се дел од ЛАГ и ЛИДЕР во Европската Унија, промовирање на заедничка соработка, зајакнување на свеста за важноста на руралните области за развојот и промоција на потенцијалите на руралните област, како дел од ЛИДЕР принципот и доближување на значењето на Локалните акциони групи за подобрување на квалитетот на живеење.

6.  Наслов на проектот: Промовирање на културните и природните вредности во руралните средини.

Носител на апликацијата:
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Плачковица

Партнер:
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Бојмија

Цел на проектот:
промовирање и застапување на ЛИДЕР пристапот во Република Северна Македонија

7.     Наслов на проектот: ЖАЛФИЈА – ЛЕК ЗА ВЕК

Носител на апликацијата:
Движење за околината МОЛИКА – ДОМ Битола

Партнер:
Еколошко здружение Кладенец

Цел на проектот: да се поттикнат земјоделски стопанства од Пелагонискиот и Малешевскиот регион, за култивирање на жалфијата, преку организирање на инфо средби со кои ќе се истакнат придобивките од одгледувањето на овој вид лековито и ароматично растение, со акцентирање на економскиот бенефит преку продажбата и пласирањето до крајните производители.

8.  Наслов на проектот: Рурални жени за рурален развој

Носител на апликацијата:
Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА плус

Партнер:
Организација на жени ВИЗИЈА

Цел на проектот: подигнување на свеста на локалната зедница за важноста на родовота еднаквост, како и да се обезбеди поддршка на руралните жени во делот на производство и вклучување на пазарот на трудот, Преда Плус и Визија ќе реализираат активности за промоција на родовата еднаквост, подобрување на статусот на жените и нивниот капацитет за донесување одлуки на сите нивоа и во сите сфери во животот како фактор за постигнување на одржлив рурален развој.

9.  Наслов на проектот: Активни жени во руралните средини – активно придонесуваат кон развојот на локалната заедница

Носител на апликацијата:
Рурална коалиција

Партнер:
Здружение на жени фармери Моја фарма

Цел на проектот: жените од руралните средини да станат рамноправни активни чинители во унапредување на семејното земјоделско стопанство и економскиот развој на локалната заедница.

10. Наслов на проектот: Креирање на локална стратегија за промоција и заштита на природните ресурси на Сарај – Матка

Носител на апликација:
ЗИП Институт

Партнер:
Центар за одржливо земјоделство и рурален развој

Цел на проектот:
идентификување на сите познати туристички потенцијали на Сарај, влијание на свеста за значењето на туристичките локалитети генерално, туристичката понуда кон граѓаните и локалното население од една страна, и локалните власти и нивната улога во овие процеси од друга страна.