Проекти на МРР

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ

Основни податоци за проектот

Проектот е дизајниран за да ги поттикне младите од руралните средини и граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија да придонесат во демократските процеси на владеење вклучувајќи ги сите засегнати страни како и поттикнување на граѓанско учество и приспособување кон предизвиците за интеграцијата во ЕУ.

Специфични цели на проектот

  1. Подобрување на капацитетот на младинските граѓански организации и младите од руралните средини за креирање и спроведување на јавните политики преку структурен дијалог со носителите на одлуки;
  2. Зајакнување на капацитетите на младите од руралните средини за подобра конкурентност на пазарот на трудот.

Проектот ќе се спроведува во период од 18 месеци, почнувајќи од 19 декември 2017 година.

Партнери во проектот:

Фондација за поврзување на природни вредности и луѓе (CNVP) – Подружница во Република Македонија
Мрежа за рурален развој на Македонија
Мрежа за рурален развој на Хрватска
Мрежа за рурален развој на Србија

Донатор:

Европска Унија (EuropeAid/138660/ID/ACT/MK)

FINAL one page info 15.02.2018.pdf

06.03.2019 A.4.1. – Работилница за вмрежување на младите од источен и југоисточен плански регион

06.03.2019 A.4.1. – Работилница за вмрежување на младите од источен и југоисточен плански регион

На 06 Март, 2019 година во хотел Сириус се одржа работилница за претставници од невладини организации од источниот и југоисточниот регион со цел дефинирање на заеднички проблеми и предлози за решенија кои се од важност за младите луѓе. Во текот на имплементирање на...

Прочитај повеќе...
A 2.2 Европски образовни програми

A 2.2 Европски образовни програми

На 29 Јануари и 05 Февруари 2019 година во Штип и Струмица беа одржани работилници за програмите за образование на ЕУ, како дел од активноста А.2.2 од проектот "Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“. Целните корисници...

Прочитај повеќе...

Форуми за кариерно советување

На 11 и 12ти Декември 2018 во Штип и Струмица како активност на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во Еу“ се одржаа средби за кариерно советување за млади. На работилниците присуствува повеќе од  130 млади од источниот и југисточниот...

Прочитај повеќе...

Работилници за социјална вклученост на младите

Во тек на Октомври 2018 година, преку проектот „Младите од руралните средини за ЕУ интеграција на Македонија“ се одржаа 5 работилници во средни училишта во Источниот и Југоисточниот регион и тоа во Штип, Радовиш, Струмица, Берово и Гевгелија. Целна група беа ученици...

Прочитај повеќе...

Работилници за врсничка едукација

Штип 16.07.2018 – A 1.3. Работилница за врсничка едукација На 16.07.2018 во Штип се одржа работилница во рамките на проектот Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ. Работилницата беше дел од активноста за дисеминација на стекнатите знаења од...

Прочитај повеќе...

Обука за обучувачи

Од 25ти до 27ми Јуни 2018 година во хотел Глигоров во Струмица се одржа обуката за обучувачи  како активност во рамките на проектот. На обуката учествуваа 15 млади луѓе од граѓански организации од источниот и југоисточниот регион . Обуката ја водеа искусни обучувачи и...

Прочитај повеќе...

Повик за поддршка на младински активизам

Мрежата за Рурален Развој на РМ распишува повик за поддршка на младински активизам во рамките на проектот “Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“. Преку овој повик ќе се финасираат 5 “Мали акции за добробит на заедниците спроведени од младите...

Прочитај повеќе...

Подготвителни активности за активноста за зголемување на свеста кај младата популација за нивната улога во поддршката на процесот на интеграција на Македонија во ЕУ

Во текот на првата половина на септември 2018 година, проектниот тим посети пет средни училишта во источниот и југоисточниот регион во Македонија и оствари средби со директорите на училиштата. Целта на овие посети беше да се претстават целите на проектот на...

Прочитај повеќе...

Мапирање на капацитетите и активноста на граѓански организации и ученици за ЕУ интегративните процеси и политиките за млади

Мрежата за рурален развој потпиша договор со Фондација за Развој на Локалните Заедници од Штип за мапирање на ресурсите на граѓанските организации и ученици од источниот и југоисточниот регион во врска со нивната свесност и познавањето на ЕУ интегративните процеси....

Прочитај повеќе...

Преку проект на ЕУ ќе се работи на задржување на младите во руралните средини!

Градење на капацитетите на младите со цел да станат фактор во креирањето на локалните политики за развој е целта на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“. Проектот беше промовиран на 27.02.2018 во Скопје при што истиот е финансиран...

Прочитај повеќе...

Прирачник за младински активизам

Организирањето е процес на градење на моќ како група и користејќи ја оваа моќ создаваме позитивни промени во нашите животи. Поттикнувањето на младите луѓе да се вклучат мирно во развојот на општеството може да допринесе само кон подобро утре, и може да допринесе за...

Прочитај повеќе...

Испечатен леток за промоција на проектот

Во Мај 2018 беше изготвен и испечатен леток за промоција на проектот кој покрај општите  информации за проектот содржи временска рамка на активностите и сите работни пакети. Летокот е испечатен во 500 примероци и е наменет за дистрибуција на сите предвидени настани во...

Прочитај повеќе...
регионалн форум за кариерно советување на младите

Во рамките на проектот Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ во Хотел Сирирус во Струмица се одржа регионалн форум за кариерно советување на младите .

Geplaatst door Televizija Kobra op Donderdag 13 december 2018

На 11 и 12ти Декември 2018 во Штип и Струмица како активност на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во Еу“ се одржаа средби за кариерно советување за млади.

Прочитај повеќе...