Проекти на МРР

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Основни податоци за проектот

Општата цел на проектот е да се зголеми влијанието на руралните ГО и нивното учество во развојот на јавните политики и процеси на донесување одлуки.

Специфична цел на акцијата е да се зголеми капацитетот на руралните ГО за вмрежување и застапување со цел да влијаат на локалните процеси за донесување одлуки.

Периодот на спроведување на проектот ќе трае 30 месеци, почнувајќи од март 2017 година.

Партнери: Фондацијата за поврзување на природни вредности и луѓе (CNVP); Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР) и Акција за рурален развој (АкРРа)

Донатор: ЕУ преку програмата ИПА за граѓанското општество и медиумите 2015