За Нас

Стратегија

Стратегијата за развој на Мрежата за рурален развој (МРР), за периодот 2019 –  2022, претставува водич што ќе ја насочи организацијата кон нејзиното дејствување во следниот период. Целта на стратегијата е земајќи ги предвид моменталните потреби и потенцијали за развој во опкружувањето, да ги идентификува можностите и приоритетите за дејствување и развој на организацијта, преку кои би се поттикале и поддржале потребите и интересите на руралното население во Република Македонија.

Прочитај повеќе….