In order to improve RDN’s project management and increase RDN members’ participation in implementing mutual activities within rural development area, RDN has been working with USAID Organizational Performance Improvement Program on creating project mechanism procedures.

Aiming to ensure continuity of project mechanism activities, RDN obtained support from the capacity building component implemented within USAID Adaptation to Climate change in Agriculture Project. In this regard RDN announces the second Call for support of RDN members’ project initiatives.

The project proposals should be submitted in the forms attached below: Annex A – Project Proposal, Annex B-BudgetAnnex C-Partnership Statement and all other necessary documents.

Deadline for submitting the application is April 30th 2015, 16:00.

Образец А – Образец за предлог проект

Образец Б – Буџет

Образец В – Изјава за партнерство

Повик за проекти

Прашања и одговори за повикот

 

Одобрени проектни иницијативи од овој повик:

Благодарност до сите коишто аплициравте на Повикот за проектни иницијативи на членките на МРР, со референтен број 08-066/01

Беше донесена одлука за финансиска поддршка на следниве проектни иницијативи:

1. „Промоција на локалните капацитети со каталог на конзервирани прехрамбени производи “
Носител на апликацијата: Фондација за локален развој и развој на информатички технологии
Партнер: Здружение за едукација на деца и млади „Сложувалка“

2. „Промоција на Бислимска Клисура „Дојдете!Видете!Уживајте! И зборувајте за убавините на Бислимска Клисура“
Носител на апликацијата: Здружение на граѓани на Локална Акциона Група за Рурален Развој „ГЛАСОТ НА СЕЛОТО“
Партнер: Центар за рурален развој „БУЈРУМ“

3. „Руралниот туризам како можност за развој на заедницата и соработка“
Носител на апликацијата:Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови „АМБРОЗИЈА“
Партнер: Еколошко друштво „Солза“

4. „ЛИДЕР ФЕСТ 2015“
Носител на апликацијата: Регионален центар за застапување Делчево
Партнер: Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија

5. „Промоција на потенцијалите за развој на руралниот туризам – РУРАЛНА СТРУГА“
Носител на апликацијата:Здружение Креативан центар „РУРБАНКУЛТ“
Партнер: Здружение за еднакви можности ЕЗЕРКА

6. „Промоција на Малеш преку културната традиција“
Носител на апликацијата:Здружение на угостители, туристички работиници и занаетчии „Напредок“
Партнер: Центар за култура и информации „РАВЕН“

7. „ОРГАНИКА“
Носител на апликацијата: Институт за развој на заедницата
Партнер: Здружение на жени фармери „МОЈА ФАРМА“

8. „Рурален туризам одржлив развој“
Носител на апликацијата:Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови ХОРТИ ЕКО
Партнер: Здружение на жени земјоделки ” АГРО-ВИНКА “