PËR NE

Misioni

Përmirësimi i kushteve për jetesë në rajonet rurale në Republikën e Maqedonisë, duke ndërtuar kapacitete për shoqërinë rurale, me anë të lidhjes në rrjet.