Për Ne

Vision

Një Maqedoni rurale progresive dhe vitale me komunitet inkluziv dhe të angazhuar, në të cilën, të udhëhequr nga parimi i qëndrueshmërisë, pasurive të saja sociale, kulturore, natyrore dhe ekonomike shfrytëzohen për arritjen e cilësisë më të madhe të jetesës për të gjithë