Nëse dëshironi të anëtarësoheni, mund të shkarkoni Aplikacionin për pranim në anëtarësi të Rrjetit për Zhvillim Rural të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që jepet më poshtë. Aplikacioni i plotësuar dërgohet në mënyrë elektronike në adresën tonë: info@ruralnet.mk

Para se të plotësoni aplikacionin për anëtarësim, duhet të mësoni të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të Rrjetit të cilat janë të përcaktuar në pajtim me dispozitat e Statutit të RZR-së dhe rregulloret pozitive ligjore.

Pagesa vjetore për anëtarësim është 500.оо MKD

Formulari për anëtarësim RZhR i MV

STATUT