Правилниците кои ги подготви работната група за ЛЕАДЕР и тоа „Правилникот за поблиските услови за запишување во евиденцијата на ЛАГ, постапката за упис, потребната документација и начинот на водење на евиденцијата“ и „Правилникот за содржината и методологијата за подготовка на стратегиите за локален развој на руралните средини и начинот за нивно одбрување“, се објавени во службен весник на РМ бр.40/13 од 14.03.2013 година, според што овие правилници се официјални за спроведување.