http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/publications/western-balkans-report-2014_en.pdf

Në lidhjen më lartë mund të lexoni raportin e hollësishëm të punëtorisë në udhëtim që ishte organizuar në tre vendet e Ballkanit Perëndimor – Republika e Maqedonisë, Mali i Zi dhe Serbi, që ishte vijuar me një konferencë njëditore kombëtare dhe konferencë përfundimtare që ishte zhvilluar në Bruksel. Të gjithë konkluzionet dhe mundësi të identifikuar dhe sfida në secilën prej këtyre tre vendeve, ishin përmbledhur në raportin nga ana e prof. Majkëll Dauer, profesor për zhvillim rural në Evropë pranë universitetit në Gllostershir, Angli dhe koordinator i mëparshëm i PREPARE partneritetit për Evropë rurale.

Kjo ngjarje, që u zhvilluar gjatë periudhës prej 31 mars deri më 2 prill 2014, ishte nisur bashkërisht nga Grupi i Përhershëm për Zhvillim Rural në Evropën Juglindore dhe PREPARE partneritetin për Evropë rurale, me mbështetje të TAIEX (Instrumenti për Mbështetje Teknike dhe Shkëmbim të Informacione) dhe rrjetet për zhvillim rurale të Republikës së Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi.