Titulli i projektit: Komunat rurale dhe banorët bashkërisht krijojnë besimin dhe jetën në komunitetin lokal

Bartës i aplikacionit: Koalicioni Rural Kumanovë

Partner: Shoqata për Zhvillim, Edukim dhe Etikë Ekologjike –POLIMAT 13  

Qëllime të projektit:

Përforcimi i kapacitetit të organizatave qytetare për kyçje aktive në proceset e vendimmarrjes dhe krijimin e politikave në komunat e Bogdanci dhe Krivogashtani.

Nxitja e dialogut mes organizatave qytetare dhe vetëqeverisjeve lokale në komunat e Bogdanci dhe Krivogashtani dhe themelimi i një procesi të bashkëpunimit të vazhdueshëm.

 

www.rural.mk

https://www.facebook.com/RuralCoaliton/