Titulli i projektit: Mësimi gjatë gjithë jetës për zhvillim rural

Bartës i aplikacionit: Shoqata për avancimin dhe zhvillimin e arsimit për të rritur  “Rrjeti për Mësimin Gjatë Gjithë Jetës Tetovë”

Partner: Shoqata për Zhvillim Rural Grupi Lokal i Aksionit GLA Skardus, Jegunovcë

Qëllime të projektit:      

– Përforcimi i kapaciteteve të palëve të interesuar për përmirësimi e gjendjes në mjediset rurale, me anë të përfshirjes së tyre në procesin e krijimit të politikave që përgjigjen nevojave të tyre.

– Rritje të njohurive dhe shkathtësive për përdorimin e masave dhe programeve për zhvillim rural.

– Me anë të rrjetëzimit të aktorëve të ndryshme komunitet do të shkëmbehen përvoja dhe praktika të mira nga fusha dhe në këtë mënyrë do të sigurohet njohuria e nevojshme për nxitjen e zhvillimit rural.

www.lagskardus.mk

www.facebook.com/lagskardus