Titulli i projektit:  Me anë të qasjeve të ndryshme të përfaqësimit deri tek biznesi i suksesshëm për fermerët në Likovë dhe Staro Nagoriçane

Bartës i aplikacionit: Shoqata shumë etnike dhe joqeveritare femërore – Linda Kumanovë

Partner: Fondacioni për Zhvillim të Ndërmarrjeve ë Vogla dhe të Mesme Kumanovë

Qëllime të projektit:

Rritja e nivelit të veprimit të përbashkët të organizatave lokale qytetare në përfaqësimin dhe trajtimin e problemeve me të cilat përballohen fermerët dhe popullata lokale në komunat rurale të Likovës dhe Staro Nagoriçane.