Titulli i projektit: e-Portal Turistik për rajonet rurale të Rajonit Verilindor

Bartës i aplikacionit: Shoqata për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor, Veçorive Kulturore-Historike dhe Shëndetin e Njeriut IZVOR Kratovë

Partner: Shoqata EKOKRATER KRATOVE – Kratovë

Qëllime të projektit:

Themelimi i një mekanizmi të qëndrueshëm për ndërtimin e partneriteteve mes OJQ-ve, sektorit afarist dhe popullatës lokale me anë promovimit të trashëgimisë kombëtare dhe kulturore në rajonet rurale të rajonit verilindor në fushën e turizmit rural me qëllim të përforcimit të ndikimit të OJQ-ve në procesin e rritjes sociale dhe ekonomike të viseve rurale.

 

http://www.northeastregion.gov.mk