Titulli i projektit: Përforcimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për arritjen e  nivelit më të lartë të qëndrueshmërisë dhe fuqisë së përfaqësimit

Bartës i aplikacionit: Shoqata e Prodhuesve të Llojeve Kopshtare dhe Luleve  “HORTI EKO” Strumicë

Partner: Shoqata për Qëllime Arsimore-Edukative DM LANGUAGES  

Qëllime të projektit:

Të rritet kapaciteti i anëtarëve të SHPLLKL Horti Eko, Strumicë dhe DM Languages që do të rezultojë me njohjen e tyre si aktorë kryesor në përfaqësimin e interesave të popullatës rurale në nivel lokal, rajonal madje edhe në atë kombëtar.

https://www.facebook.com/horti.eko.3