Titulli i projektit: SHËRBIM + – Përforcimi financiar i organizatave lokale rurale me anë të ngritjes së kapaciteteve të tyre për furnizimin e shërbimeve të paguara të anëtarësisë

Bartës i aplikacionit: Qendra për Qëndrueshmëri dhe Edukim të Avancuar Manastir

Partner: Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm PELISTER f. Rotino

Qëllime të projektit:

Përmirësimi i kapaciteteve të organizatave rurale në fushën e punës financiare dhe organizative, përforcimi i kapaciteteve të organizatave rurale lokale për furnizimin e shërbimeve cilësore për anëtarësinë dhe rrjetëzimin e organizatave lokale rurale të Rajonit të Pellagonisë dhe përforcimi i bashkëpunimit të ndërsjellë me anë të shkëmbimit të praktikave më të mira në fushën e furnizimit të shërbimeve cilësore për anëtarët.