Titulli i projektit: FERMA ORGANIKE – Kohezioni rural për potencial të rritur të turizmit rural dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe rural

Bartës i aplikacionit: Shoqata Qendra Kreative RURBANKULT – Strugë

Partner: Shoqata e Bletarëve MATICA 2012 Strugë

Qëllime të projektit:

Projekti ka për qëllim të jepe mbështetje zhvillimit të mjediseve rurale në rajonin e Strugës me anë të përforcimit të kapaciteteve të aktorëve në bujqësi, bletari dhe turizmit rural, për veprim të përbashkët të integruar në fushën afariste, si dhe lidhjen e tyre për veprim të përbashkët para institucioneve publike, lokale dhe qeveritare, me qëllim që nevojat e tyre, kërkesat dhe mendimet të bëhen pjesë e vendimeve dhe politikave që krijojnë institucione e kësaj fushe.

www.matica.com