Titulli i projektit: Krijimi i listës fillestare të produkteve tradicionale për mjedise të  qëndrueshme rurale – SILOS

Bartës i aplikacionit: “Shoqata për Mbrojtje, Promovim dhe Edukim për Ushqim Slow Food  Bitola – Manastir

Partner: Shoqata për Mbrojtjen dhe Promovimin e Piperit të Bukovit Presidum Bukovo –  Manastir

               

Qëllime të projektit:

. Të sigurohet një bazë nisjeje për dukshmëri më të madhe të produkteve lokale tradicionale, me anë të prezantimit të LTP me mundësi për mbindërtim të mëtutjeshëm, dhe nga aty edhe në rolin e platformës së bashkëveprimit të ndërsjellë dhe kyçje të përfaqësuesve tjerë të rajoneve tjera.

Të iniciohet rritje të vetëdijes tek OJQ-të e dy rajoneve për rëndësinë e aktiviteteve të përbashkëta dhe komunikimin me OJQ-të tjera, institucionet dhe/ose biznese, me anë të zbatimit të fushatës së përbashkët dhe shprehjes së qëndrimeve të përbashkëta me anë të dokumenteve të shkruara.

www.slowfood.mk

https://www.facebook.com/slowfood.bitola?fref=ts

https://twitter.com/slowfoodmacedon   https://twitter.com/slowfoodbitola

https://mk.linkedin.com/in/slowfoodmacedonia