MRR Project

USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture Project

Project Background

The five-year, $1.68 million, Adaptation to Climate Change in Agriculture project, implemented by Rural Development Network, began in April 2012. The project introduced pioneering steps to address climate change adaptation issues in the agricultural sector. The project focused on implementation of measures in the Mediterranean zone, including the Vardar region and parts of Strumica and Sveti Nikole, agriculturally rich areas that are most affected by climate change. The project is organized around two main components:

  • Adaptive agricultural practices related to climate change – including investments for testing and promotion of simple and cost effective field-level adaptive practices targeting small farmers; and
  • Public awareness and civil society capacity strengthening – a comprehensive public awareness and outreach program combined with a capacity strengthening program tailored to the needs of grass-roots civil society institutions.

Within Component I, the project has tested new adaptive measures and techniques for decreasing the negative effects of climate change in 6 project modules: orchards, vineyards, vegetables, soil loss, water saving, and livestock. The project established 28 demonstration plots and farms for testing different adaptive measures such as: installation of UV protective nets to reduce sunburn damage on crops; utilization of various mulching techniques; introduction of cover crops; water-saving irrigation technologies; introduction of drought-tolerant crops; soil conservation practices, and reduction of heat stress in livestock. The weather stations placed by the ACCA project, provide the scientific and farming community with important weather data from the most climate-change affected areas of Macedonia.

The results from the tested adaptive measures were developed in advisory packages which include 11 different brochures, two studies (one on agriculture adaptation to climate change in Macedonia and a study on the effects of climate change on the livestock sector) and five videos on climate change adaptation in orchards, vineyards, vegetables, soil and livestock losses.

The results obtained included:

  • elimination of damage from hail in open-field vegetable and table grape production, and no sunburn damage to leaves and fruits covered with ultra-violet (UV) nets;
  • 55% higher yield in pear orchards due to the use of UV nets, and an increase in the quality of peaches due to new pruning and thinning techniques;
  • 24% increase in milk production due to installing ventilation and fogging systems in the summer when heat depresses milk yield, and a 12% increase in daily milk yield in farms using a new climate change adaptive nutrition regime;
  • 92% reduction of sediment loss with the use of contour soil cultivation techniques compared to traditional downslope soil cultivation;
  • 89% reduction of soil loss in downslope terrains sowed with cover crops; and
  • 50% of water saved with use of ultra-low volume drip irrigation.

Within Component II, more than 2,650 farmers, local government representatives, agriculture extension agents, CSOs, journalists, and university students participated in in-door and on-site workshops, the Climate Change Caravan, and in a quiz-bowl type Climate Change Contest for students from all 10 agricultural secondary schools, increasing the public’s knowledge and awareness of the impact of climate change on the agricultural sector in Macedonia.

Five Local Action Groups (LAGs) (LAG Belasica-Ograzden, LAG Bojmija, LAG Plachkovica, LAG Bregalnica, and LAG Malesh-Pijanec) were established under the principles of the EU LEADER approach. Through capacity strengthening activities, these LAGs, as public-private partnerships, finalized five Local Development Strategies incorporating actions to improve stakeholders’ inclusion in the decision-making process regarding relevant community issues. These initiatives encompass 21 municipalities of the East and Southeast Planning region.

Moreover, ACCA established a formal partnership with the National Extension Agency NEA in order to build the capacity of Macedonia’s agricultural advisors, which will ensure sustainable dissemination of the project’s cutting-edge work.

ACCA also implemented a number of activities that included direct technical assistance to the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE), civil society capacity building and LEADER activities in conjunction with the Regional Development Centers (RDC) in southeastern and eastern Macedonia. The project supported capacity building of the stakeholders from 21 municipalities from the Eastern and the Southeastern Planning Region, including the LEADER approach, which led to the development of five Local Action Group initiatives.

Tryezë e rrumbullakët: “Ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi bletarinë”

On December 6th, 2016 the USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture project implemented by the Rural Development Network of the Republic of Macedonia, organized the Round table: “Impact of the climate change on the beekeeping sector”. The event was initiated by the Union of beekeepers` associations of the Republic of Macedonia.

read more
Zhvillohet punëtori për ngritjen e kapaciteteve për LEADER qasjen

Zhvillohet punëtori për ngritjen e kapaciteteve për LEADER qasjen

Më 27 prill, në Dellçevë, Rrjeti për Zhvillim Rural në Republikën e Maqedonisë ka organizuar punëtorinë e tretë në kuadër të procesit për njoftimin e aktorëve me LEADER qasjen dhe ngritjen e kapaciteteve të tyre për këtë IPARD masë të ardhshme në Republikën e Maqedonisë. Rreth 20 pjesëmarrës kanë pasur mundësinë të përfitojë shkathtësi për hartimin e SWON analizave komunale si dhe SWOT të mikro-rajonit.

read more

RZR vazhdon me zbatimin e aktiviteteve në pajtim me LEADER qasjen

Në kuadër të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, Rrjeti për Zhvillimin e Bujqësisë së Republikës së Maqedonisë ka realizuar një sërë aktivitetesh lidhur me promovimin e LEADER qasjes së BE-së në 4 komuna të rajonit juglindor të planifikimit, p.sh.: Strumicë, Vasilevë dhe Novo Sellë. Qëllimi i aktiviteteve të zbatuar ishte zhvillimi i kapaciteteve të gjithë aktorëve në këto vise rurale me çfarë do të përmirësohet njohuria dhe shkathtësitë e tyre për planifikim me pjesëmarrje në proceset e vendimmarrjes me rëndësi për komunitetin.

read more

Prezantimi i LEADER – parimet në Rajonin Lindor të Planifikimit

Në kuadër të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë vazhdon me zbatimin e qasjes LEADER në Rajonin Lindor të Planifikimit me anë të përforcimit të kapaciteteve të gjithë aktorëve të katër komunave: Berovë, Pehçevë dhe Makedonska Kamenicë. Në këtë frymë, ishte organizuar një punëtori më 19 mars 2025 në Berovë, në të cilën ishin prezantuar LEADER-parimet e partneritetit të trefishtë publik-privat, qasjen “nga poshtë lartë” dhe qasjen “Zhvillimi i bazuar në fushë”. Në punëtorinë kanë marrë pjesë 30 përfaqësues të sektorit publik, qytetar dhe privat të rajonit.

read more

Prezantim i zbulimeve nga Studimi për Adaptimin e Prodhimtarisë Bagëtore ndaj ndryshimeve klimatike në Republikën e Maqedonisë në Gostivar

Më 23 dhjetor, në Gostivar, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë ka zhvilluar një punëtori për të promovuar Studimin për Adaptimin e Prodhimtarisë Bagëtore në Republikën e Maqedonisë ndaj ndryshimeve klimatike. Në Maqedoni, një numër i madh i fermerëve varen tërësisht ose pjesërisht nga bagëtia, që mund të jetë mjaft e cenueshme nga ndryshimet klimatike, posaçërisht në temperaturat e rritura. Kjo paraqet një sfidë e re për blegtorët dhe për ekspertët, sepse ka shumë pak përvojë dhe njohje për mënyrat e përballimit të ndikimeve lidhur me ndryshimet klimatike.

read more

Prezantim i rezultateve nga projekti i USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike

Sot, më 7 nëntor, në sajë të Panairit Ndërkombëtar për Konsumim të Gjerë “Agrofood” në Shkup, me fillim në orën 11:, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Panairin e Shkupit ka organizuar një punëtori për të prezantuar rezultatet e fituar nga aktivitetet e deritanishme të zbatuara me anë të projektit të USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike. Profesorët e Fakultetit për Shkenca Bujqësore dhe Ushqim kanë shpërndarë rezultatet dhe arritjet nga zbatimi i masave adaptive në pemëtarinë, kopshtarinë dhe vreshtarinë, si dhe zbulimet nga dy studimet e publikuara për adaptim të bujqësisë dhe të prodhimtarisë bagëtore në kuptim të ndryshimeve klimatike. Gjithashtu, qëllimi i evenimentit ishte të rrit vetëdijen e prodhuesve bujqësor, por edhe gjithë publikun e gjerë, për sfidat dhe efektet e ndryshimeve klimatike në sektorin bujqësor në Republikën e Maqedonisë.

read more
Shpalosja e rezultateve dhe arritjeve të deritanishme nga projekti i USAID për Adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike

Shpalosja e rezultateve dhe arritjeve të deritanishme nga projekti i USAID për Adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike

Më 21 shkurt 2014 në Manastir, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë ka organizuar një punëtori të synuar për këshilltarët e ANZHB-së (Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë) dhe fermerët, me qëllim të prezantimit të përfitimeve dhe rezultateve nga masat bujqësore për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, që gjatë dy viteve të fundit ishin testuar dhe demonstruar në kuadër të projektit të USAID për adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike

read more
Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë në vizitë studimore në SHBA

Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë në vizitë studimore në SHBA

Zëvendës drejtori i projektit të USAID-it për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, Vesela Llambevska Domazetova, bashkë me përfaqësuesin e Ministrisë për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të ujit, Lidija Çadikovska, kanë marrë pjesë në programin për vizita ndërkombëtare të udhëheqësve, me titullin “Përshtatshmëria ndaj ndryshimeve klimatike”, e sponsoruar nga Departamenti i Shtetit të SHBA-ve, ndërsa e administruar nga organizata joqeveritare Mësimi Botëror.

read more
Ndarja e rezultateve të deritanishme dhe arritjeve nga projekti i USAID-it për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike

Ndarja e rezultateve të deritanishme dhe arritjeve nga projekti i USAID-it për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike

Më 13 dhjetor 2013, në Rosoman, me fillim në orën 15:00, Rrjeti për Zhvillim Rural ka organizuar një punëtori me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe rezultateve nga praktikat e adaptuara bujqësore, të zbatuar dhe të testuar prej periudhës së fillimit të zbatimit të projektit të USAID-it për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, prill 2012, deri më sot.

read more
Fillimi i aktiviteteve për promovim të LEADER qasjes në rajonin juglindor të planifikimit në RM

Fillimi i aktiviteteve për promovim të LEADER qasjes në rajonin juglindor të planifikimit në RM

Në kuadër të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë ka parashikuar realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e LEADER qasjes së BE-së në komuna të rajonit juglindor të planifikimit në të cilat ndikimi i ndryshimeve klimatike pasqyrohet negativisht në jetën e përgjithshme të amvisërive rurale. Me afirmimin e LEADER qasjes së BE-së në mjediset rurale, RZR synon zhvillimin e kapaciteteve të gjitha palëve të interesuara në mjediset rurale me çfarë do të përmirësohet njohuria e tyre për planifikim partcipativ në proceset e vendimmarrjes me rëndësi të madhe për bashkësinë. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, RZR-ja do të mbështet krijimin e një entiteti, Grupi Lokal i Aksionit në formë të partneritetit privat-publik duke përfshirë partnerë të sektorit publik, privat dhe qytetar dhe duke mbuluar interesat e palëve të ndryshme të interesuara nga 4 komuna të këtij rajoni (Strumicë, Vasilevë, Bosillovë dhe Novo Sellë). Grupi do të ketë për qëllim të prezantojë interesat e palëve të ndryshme të interesuara që ekzistojnë dhe punojnë në territorin rural të komunave. Qëllimi i grupit do të jetë të zhvillojë një dokument strategjik për zhvillim lokal që do të mbështet dhe bashkojë iniciativat dhe aksionet lokale.

read more
Punëtori në teren në Mllado Nagoriçanë

Punëtori në teren në Mllado Nagoriçanë

Më 23 gusht, në një kopsht me dardha, në Mllado Nagoriçanë, rrethina e Kumanovës, Rrjeti për Zhvillim Rural ka organizuar një punëtori në teren në kuadër të aktiviteteve të projektit të USAID-it për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Kushteve Klimatike. Zbatimi i fushatave për përforcimin e nënvetëdijes publike për sfidat dhe efektet e ndryshimeve klimatike, në kombinim me programin për ngritje të kapaciteteve, projekti ka për qëllim të zhvillojë dhe përhap praktika të gatshme bujqësore adaptive.

read more

Vizitë studimore në Itali

Aktivitetet e projektit të USAID-it për Adaptimin e Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi janë të dizajnuar në bazë të eksperiencave pozitive të praktikave ndërkombëtare për adaptimin e prodhimtarisë bujqësore ndaj ndryshimeve klimatike, të përshtatur në nevojat tona specifike në teren dhe sipas rrethanave klimatike. Megjithatë, mbetet i vërtetë fakti që eksperienca e drejtpërdrejtë dhe, përfundimisht, ajo eksperiencë e përfituar nuk mjafton.

read more

Vizitë studimore në Izrael

Pas zbatimit nismëtar të aktiviteteve për adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike në kopshte demonstrative, bodrume vere dhe ferma për perime në kuadër të projektit të USAID-it për Adaptim ndaj Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi, vazhdimisht ishte dhënë ndihmë teknike për fermerët pjesëmarrës për aplikimin e drejtë të mesave specifike adaptive nga ana e ekspertëve teknik. Ata monitoruan reagimet e hershme dhe efektet preliminare nga përdorimi i këtyre praktikave.

read more

Shirita mbrojtëse si masë për uljen e erozionit të dheut

Më 15 dhjetor, në afërsi të liqenit të Tikveshit, projekti i USAID për Adaptimi ne Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike ka vendosur një shirit të fidanëve me qëllim të zvogëlimit të erozionit të dheut. Rreth 30 nxënës të Shkollës së Mesme Komunale Pyjore “Gjorqe Petrov” nga Kavadari ishin të kyçur në mbjelljen e pesëdhjetë çempers që do të jenë shiriti mbrojtës së kalimit nga hardhi të rrushit dhe liqenit. Me anë të organizimit të këtij aktiviteti në teren, projekti i USAID synon të rrit vetëdijen tek aktorët e rinj në sektorin bujqësor për ndikimin negativ të ndryshimeve klimatike mbi erozionin dhe t’i mësojë si të zvogëlojnë erozionin e dheut dhe t’i mësojë si të zvogëlojnë erozionin në kushte të terrenit me anë të vendosjes së zonave me vegjetim të përhershëm.

read more
Si të zvogëlohet ndikimi negativ nga ndryshimet klimatike në bujqësi

Si të zvogëlohet ndikimi negativ nga ndryshimet klimatike në bujqësi

Më 17 shtator, në Institutin Bujqësor, në komunën e Butelit, rajoni i Shkupit, projekti i USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike para rreth 40 fermerë dhe këshilltarë të ANZHB-së (Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë), ka prezantuar rezultatet e marra nga fusha e testimit që ishte vendosur në vjeshtën e vitit 2012. Me anë të organizimit të vizitës së kësaj fushe erozive, projekti synon të përforcojë vetëdijen për gjithë aktorët mbi ndikimin negativ të ndryshimeve klimatike mbi erozionin e tokës dhe i ka mësuar si të zvogëlojnë këto efekte negative me anë të përmirësimit të strukturës së tokës, rritjes së lagështisë dhe materieve ushqyese në tokë.

read more

Efektet pozitive të mulkimit

Mulkimi është një prej masave që testohen në kuadër të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike. „Mulkimi paraqet vendosje të një mbulesës mbi një sipërfaqe të caktuar me mulk, për të krijuar kushte të caktuara, zakonisht pozitive, si...

read more


Поддршка за спроведување на мерки за намалување на штетите од климатските промениАдаптација на сточарството кон климатските промениКараван за климатски промениМерки за прилагодување кон климатските промени во градинарствотоМерки за прилагодување кон климатските промени во овоштарствотоМерки за прилагодување кон климатските промени во лозарствотоЗемање почвени проби