Më 27 prill, në Dellçevë, Rrjeti për Zhvillim Rural në Republikën e Maqedonisë ka organizuar punëtorinë e tretë në kuadër të procesit për njoftimin e aktorëve me LEADER qasjen dhe ngritjen e kapaciteteve të tyre për këtë IPARD masë të ardhshme në Republikën e Maqedonisë. Rreth 20 pjesëmarrës kanë pasur mundësinë të përfitojë shkathtësi për hartimin e SWON analizave komunale si dhe SWOT të mikro-rajonit.

Në sajtë të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, RZR i RM zbaton aktiviteteve lidhur me LEADER qasjen në 4 komuna (Pehçevë, Dellçevë, Berovë dhe Makedonska Kamenicë) nga rajoni lindor i planifikimit ku ndikimi i ndryshimeve klimatike pasqyrohet mbi jetën e përgjithshme të amvisërive rurale.