Për Ne

Kemi krijuar një qendër për mësim të përbashkët dhe bashkëpunim për kontribut ndaj zhvillimit të qëndrueshëm dhe viseve rurale. Për ne, zhvillimi i qëndrueshëm është proces që përfshin ndryshime të vazhdueshme, mbindërtim mbi iniciativat lokale, promovim të përdorimit të kujdesshme të vendit dhe resurseve, mobilizimi i njohurisë dhe ambiciet e komuniteteve lokale me frymën e inovacionit për jetë më të mirë. Ne ofrojmë vend për personat që dëshirojnë të kthejnë lidhjet mes gjërave të humburave – bujqësi dhe natyrë, trashëgimi dhe inovacion, ushqim dhe shëndet, shoqëri qytetare dhe miratimin e vendimeve politike.

RURAL DEVELOPMENT
NETWORK OF THE RM

GRUPET TEMATIKE

Fusha konkurrente rurale

Ekonomia e gjelbër

  • Mjedisi jetësor dhe drejtimi efikas me resurset natyrore
  • Përshtatja dhe zbutja ndaj ndryshimeve klimatike

ONGOING PROJECTS OF
RURAL DEVELOPMENT NETWORK

IDEAS - Innovations, Development and Employment in the Agricultural Sector
Farm to Fork Academy for Green Western Balkans – Our shared European future
USAID Programi për zhvillim të komunitetit
REALIZED PROJECTS
OF RURAL DEVELOPMENT NETWORK
Institutional Support of the Rural Development Network of RM and its Members
Balkan Rural Development Network
Networking and Advocacy for Green Economy
Rural Youth assisting Macedonia in EU integration
National Rural Parliament as a voice of rural citizens

=