Ndryshimet klimatike, që manifestohen nëpërmjet periudhave të gjata të thatësirave, zvogëlim të të reshurave por edhe rritje konstante të temperaturave në nivel mujor dhe vjetor, kanë ndikim posaçërisht të dëmshëm mbi bujqësinë.

Me qëllim të ngritjes së vetëdijes publike mbi sfidat dhe ndikimet nga ndrshimet klimatike në sektorin e bujqësisë, Rrjeti për Zhvillim Rural në Republikën e Maqedonisë. ka organizuar 4 punëtori në qershor në suaza të projektit „Adaptimi i Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike“, financuar nga USAID. Punëtoritë janë organizuar në 4 qytete në Maqedoni: në Negotinë më 12 qershor, në Kumanovë më 15 qershor, në Bogdanci më 19 qershor dhe në Strumicë më 21 qershor. Pjesëmarrës në ngjarjet ishin fermerët e rajonit, përfaqësues të vetëqeverisë lokale dhe Agjencisë për Nxitje dhe Zhvillim të Bujqësisë (ANZHB).

МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ГРАДИНАРСТВОТО

Покровни култури (затревување) на овошни и лозови насади

ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ

ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРИМЕНА НА ЗАШТИТНИ УВ МРЕЖИ И Т-СИСТЕМ НА РЕЗИДБА ВО ЛОЗАРСТВОТО

МИКРОНАВОДНУВАЊЕ