Назив на организацијата Здружение на жени земјоделки

 

„АГРО-ВИНКА“ Виница

Адреса Ул.„ Ванчо Прќе“ бр.бб Виница

 

пош.фах.2310

Одговорно лице Олга Стоименова
Тел. 033/361-546
Мобилен тел. 078/390-153, 071/263-628, 070/840-051
e-mail на организацијата agrovinka@yahoo.co.uk
Web страна на организацијата www.darija.com.mk
Број на членови на организацијата 57- членови од урбани и рурални средини со различно етничко потекло и возраст.
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружението на жени земјоделки АГРО-ВИНКА Виница е доброволно, невладино, непартиско, непрофитно здружение кое ја обединува работата на сите жени фармери на земјоделски здруженија во Република Македонија.

 

Визија:Јак и едуциран фармер-креатор на на модерно и профитабилно земјоделство.

 

Мисија:ЗЖЗ„Агро-Винка“,градејќи доверба на демократски и транспарентен начин ги здружува,едуцира и информира жените земјоделки од руралните средини за развој на семејни бизниси како еден важен елемент во унапредувањето и подобрување на целата заедница.

 

Цели: Здружението има за цел да ги штити економските, социјалните и културните интереси

на своите членови.

– Да се зголеми учеството на жените од руралните средини во процесот на унапредување на земјоделието

– Да се зголеми учеството на жените од руралните средини во процесот надонесувањето одлуки во семејните и во поголемите земјоделски стопанства

– Да се зголеми учеството на жените од малцинствата во земјоделските здруженија.

– Подобрување на инфраструктурата за подобрување на состојбата со животната средина.

– Информирање и едукација за заштита и унапредување на животната средина.

– Самостојно изнаоѓање на пазари во странство и воспоставување контакти со странски купувачи.

– Промоција на органско земјоделие, како форма на земјоделие кое гарантира здрава животна средина.

– Соработка и партнерство со НВОи, бизнис секторот, локалните и државните институции.

– Обезбедување услуги за фармерите, НВОи, бизнис секторот локалните и државните институции.

– Самофинансирачки активности

Методи:Своите цели и задачи здружението ќе ги остварува преку следните методи на работа и активности:

– Одржлив рурален развој кој сетемели на зачувуваење и развој на животната средина, човечкиот, социјалниот и креативниот –производниот капитал

– Организирање на конкретни програмски активности

– Спроведување на заеднички проекти на членовите

– Организирање на конференции,семинари,симпозиуми, обуки изложби и видео презентации

– Формирање на трговски друштва

– Подршка на руралните подрачја при планирање на идниот рурален развој

– Подршка на заедниците во развојните процеси

– Покренување на иницијативи кај надлежните органи – институции во насока на оставрување на целите и задачите на здружението

– Развој на локални партнерства и култура на соработка

– Подршка на традицијата и промоција на иновативност за искористување на традиционалните вредности

– Промоција и подршка на на сопственоста на локалните проекти преку нивно локално управување и спроведување

– Услуги преку обуки за возрасни, техничко и стручно образование, претприемништво од областа на руралниот развој

– Упис на нови членови