Доколку сакате да се зачлените, можете да го преземете Барањето за прием во членство на Мрежата за рурален развој на Република Македонија, дадено во прилог. Пополнетиот формулар се поднесува електронски на нашата адрса: info@ruralnet.mk

Пред да го пополните барањето за членство, потребно е да се запознаете со правата и обврските на членовите на Мрежата кои се утврдени согласно со одредбите на Статутот на МРР и позитивните законски прописи.
Годишната членарина изнесува 500.оо МКД

БАРАЊЕ за прием во членство на Мрежата за рурален развој на Република Македонија

Статут на МРР на СМ