ПУБЛИКАЦИИ

БРОШУРИ

Патишта до ЛИДЕР

Патишта до ЛИДЕР: Водич за поставување и активирање на пристапот ЛИДЕР во земјите од Западен Балкан, Турција и пошироко (вклучително и употребата на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој)

Примена на пристапот „LEADER” во земјите од Западен Балкан – „од локална иницијатива до водечки концепт во руралните подрачја“

Примена на пристапот „LEADER” во земјите од Западен Балкан – „од локална иницијатива до водечки концепт во руралните подрачја“