Назив на организацијата ЗГ Акција за рурален развојАкРРа
Адреса ул. Никола Парапунов 27-1/29

 

1000 Скопје

Одговорно лице Александра Тодоровска
Тел. 071 639 999
Мобилен тел.  
e-mail на организацијата zg.akrra@yahoo.com
Број на членови на организацијата 7
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
  • Здружението на граѓани Акција за рурален развој АкРРа е формирано на 25.11.2009 година.
  • Целта на АкРРа е да спроведува активности во областа на руралниот развој и аспектот на неразвиеност на руралните области. АкРРА го идентификува недостатокот на свест, знаење и капацитет на руралните домаќинства и дава придонес во приспособувањето на руралното население кон променетите општествено пазарни услови и предлози за подобрување на квалитетот на живеење на руралното население.
  • Мисија

Мисијата на АкРРА е да развива одржливи капацитети помеѓу заинтересираните страни од руралните области од јавниот, приватниот и од граѓанскиот сектор се со цел воведување на партиципативните пристапи со вклучување на руралните заедници во планирањето и спроведувањето на нивниот социо-економски развој.

  • Визија

Да се зголемат економските можности и да се подобри квалитетот на живеење на руралната популација во Република Македонија

  • Активности

АкРРА работи со голем број на општини во Република Македонија и обезбедува соодветно подучување на заинтересираните страни кои доаѓаат од јавниот, бизнис и граѓанскиот сектор во процесот на подготовка на општински стратегии за рурален развој и спроведување на проекти.

  • Вмрежувањето и соработката се важен дел од пристапот и активностите на АкРРА на локално, национално и меѓународно ниво. Ова вклучува размена на достигнувања, искуства и знаење помеѓу, администрацијата и организациите вклучени во руралниот развој на регионално и национално ниво. Таквите субјекти се; релевантни министерства, општини, граѓански асоцијации, кои работат во областа на руралниот развој, женски невладини организации кои ги поддржуваат жените од руралните средини да ги зголемат нивните капацитети за работа во руралните средини како и бизнис секторот присутен во руралните средини