http://www.ceprosard.org.mk/

Назив на организацијата Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЗГ .ЦеПроСАРД
Адреса Ул “ Орце Николов” бр 172 Скопје
Одговорно лице Претседател на ЗГ ЦеПроСАРД Петровска Светлана
Тел. 02 3061391
Мобилен тел. 072 253004
e-mail на организацијата info@ceprosard.org.mk
Број на членови на организацијата 20 (дваесет)
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
  • ЦеПроСАРД е невладина организација која ги насочува своите активности кон одржлив развој, применувајќи мултидисциплинарен пристап
  • Во фокусот на ЦеПроСАРД е рурарлниот развој, со посебен акцент на локалниот економски развој, заштита на животната средина и заштита на културното наследство.
  • Области од специфичен интерес се земјоделството, климатските промени, користењето на обновливи извори на енергија и енергетската ефикасност.
  • Основен принцип на ЦеПроСАРД е постојано подигање на јавната свест за важноста на одржливиот развој на сите нивоа во општеството.