Назив на организацијата Центар за култура и инфирмации „Равен“
Адреса Индустриска бб 2326 Пехчево
Одговорно лице Маноил Стефановски
Тел. 033/441-865
Мобилен тел. 070/686-233, 075/700-090
e-mail на организацијата ckiraven@yahoo.com
Број на членови на организацијата 57
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Мисија на организацијатаЗаштита и презентација на духовната и матерјалната култура. Негување на културното богатство и традициите,со задоволување и остварување на поширок општествен интерес,преку стручна,научна и друга помош од областа на материјалната и духовна култура, одржлив човеков развој и неформално образование.

 

Визија

Подобрување на животот на граганите во областа на матерјалното и духовното богатство. Подигање на јавната свест за глобалните еколошки прешања и промена на јавното однесување. Организирање на настани од областа на културата. Едукација на населението.