http://www.csae.mk/

Назив на организацијата Центар за одржливост и напредна едукација
Адреса Арон Ароести 17, Битола
Одговорно лице Гордана Мишевска
Тел. 047 524 442
Мобилен тел. 070 700 237
e-mail на организацијата info@csae.mk
Web страна на организацијата www.csae.mk
Број на членови на организацијата 26
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Центар за одржливост и напредна едукација е здружение формирано врз основа на слободна соработка на граѓаните за остварување на своите интереси и уверувања дека само преку напредна едукација и разбирање на нашата планета може да стане подобро место за живот на слободни поединци, кои се грижат за остатокот од светот.