http://nizepole.com/en/index.html

Назив на организацијата Движење за околината МОЛИКА – ДОМ Битола
Адреса Поштенски Фах 17, 7 000 Битола
Одговорно лице Петар Андонов
Тел. /
Мобилен тел. 070 547-281
e-mail на организацијата molika@t-home.mk
Број на членови на организацијата 40 активни членови во организацијата
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
  • Визија

Одржлив развој со цел зачувување на природната вредност на животната средина

  • Мисија

Заштита и унапредување на животната средина и природата и рурален развој

  • Цели

Подобрување на условите во областа на животната средина во руралните средини

  • Активности

Превземање соодветни активности заради заштита и унапредување на животната средина и природата, здравството и одржлив рурален развој