Назив на организацијата Еколошко друштво Брица-Берово
Адреса Ул. Моша Пијаде 42А, Берово
Одговорно лице Реџовска Жаклина
Тел. 033/471-314
Мобилен тел.  
e-mail на организацијата ed_brica@yahoo.com
Web страна на организацијата  
Број на членови на организацијата 30
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Основни цели на здружението се

 

  • Изнаоѓање и развивање на неформални облици на едукација заради стекнување со вештини,
  • Развој на алтернативни туристички атракции;
  • Подршка на алтернативниот туризам;
  • Помош и подршка во изнаоѓање и имплементација на мерки за рурален развој;
  • Негување на старите локални занаети и нивна подршка,
  • Пронаоѓање на начини за комерцјализација на занаетчиството,
  • Афирмација и развој на планинарството;
  • Преземање на активности за развивање на правилен однос кон животната средина заштита на животната средина, природните, културните и општествените богатства.
  • Соработка со здруженија и фондации од локален, регионален, национален и меѓународен карактер;

Реализирани активности:

Јавна кампања за подигање на јавната свест (I и II) при проектот Урбан водоснабдителен и санитарен систем Берово

Автобуски постојки – вградување на урбана опрема на три локации во градот, проект подржан од РЕЦ