Назив на организацијата Еколошко друштво „СОЛЗА“ – Пехчево
Адреса Ул Борис Кидрич бб

 

2326 Пехчево

Одговорно лице Павлина Тренчевска
Тел. 033 442 061
Мобилен тел. 071 233 349
e-mail на организацијата palepeh@yahoo.com
Број на членови на организацијата 60
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
 • Следење на еколошката состојба на потесното и поширокото подрачје на општина Пехчево, како и состојбите во пониските региони кои имаат влијание врз еколошките состојби во општината;
 • Покренување на активности кои придонесуваат кон унапредување и заштита на животната средина;
 • Доставување и изготвување предлози, мислења, сугестии до надлежните органи и организации со цел за поефикасна заштита на животната средина;
 • Покренување расправи и вклучување во разни истражувања;
 • Изготвување и предлагање на решенија по актуелни проблеми со цел за разрешување на еколошките проблеми и состојби;
 • Покренување иницијативи и предлози за именување и дополнување на одредени закони и други акти од областа на екологијата со цел заштитата на животната средина да добие поголеми вредности;
 • Превземање активности и иницијативи за редовно следење на загаденоста на воздухот, водата и почвата, мерење на вревата од страна на надлежните институции со цел елиминирање на негативните состојби, како и превземање активности за разрешување на одредени состојби од овој домен;
 • Залагање за истражување и примена на алтернативни технологии и енергија;
 • Залагање за рационално трошење на необновливи извори на суровини, енергија и други потрошни добра;
 • Залагање за интегрален еколошки развој на градот Пехчево и неговата околина како нераскинливи делови на заедничко живеење во согласност со современите светски барања и стандарди;
 • Соработка со граѓаните и организациите од локално, државно до меѓународно ниво заради заштита и унапредување на состојбите на сите чинители на квалитетен живот;
 • Соработка со други сродни друштва, организации и асоцијации, институции во градот и Републиката како и надвор од неа.