Назив на организацијата Здружение за еднакви можности “ЕЗЕРКА” – Струга
Официјално лого на организацијата “ЕЗЕРКА”
Адреса Градски пазар на кат бб Струга
Одговорно лице Драгица Павлеска Попоска
Тел. 046/780-656
Мобилен тел. 070/536-592
e-mail на организацијата ezerka.struga@yahoo.com
Web страна на организацијата www.ezerkastruga.com
Број на членови на организацијата 600
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружение за еднакви можности “Езерка” – Струга е невладина, непартиска, мултиетничка организација. Функционираме од 1991 година а како Езерка од 1999 година. Езерка е членка на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе при Влада на Република Македонија, членка на првата мултиетничка мрежа за борба против трговија со луѓе Будност, членка на советот за превенција при Локална самоуправа Струга и оснивач на коалицијата помеѓу НВО и ВО институции за борба против трговија со луѓе во Општина Струга.Остварување со Уставот утврдените права и слободи на граѓаните на Македонија, ослободување од било каков вид на дискриминација на обата пола, отстранување на сите облици на насилство во согласност со документите за човекови права и слободи, борба против трговија со луѓе, наркоманија, алкохолизам, малолетничка деликвенија и проституција, рамноправност меѓу половите, подобрување на меѓуетнички дијалог и соработка, мировни активности, подобрување на социо-економската положба и развој на руралната средини со посебен акцент на руралната жена.ЗЕМ “Езерка” во рамките на своите активности посебен акцент става на работа со младите и жените од руралните средини на полето подобрување на социо – економската положба, здравство, образование, одговорно родителство и среќно семејство и користење на мерките за рурален развој, ИПАРД фондовите и регистрирање на повеќе жени како земјоделски производители.