Назив на организацијата ЗГ „ Горица Преспа “
Адреса С. Подмочани, Ресен
Одговорно лице Јоне Ефтимовски
Тел.  
Мобилен тел. 075/ 985 313
e-mail на организацијата goricaprespa@yahoo.com
Број на членови на организацијата 15
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Заштита и промоција на културното наследтсво со посебен акцент на заштита на традиционалните носии.

 

Цели на организацијата се:

  • заштита на културното наследство – народните носии
  • промоција на културно наследство
  • учество на меѓународни и државни саеми, презентаци и сл настани